Reklamacje

Reklamacja towaru 

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt drogą mailową: koze@koze.pl lub telefonicznie na nr: + 421911 963 498

Adres do reklamacji towaru:

MOTÝĽ TRADE,s.r.o. 

Sídlisko 160/42 

Tvrdošín 02744

Formularz reklamacyjny       

  (kliknij w kopertę) reklamacje  

_____________________________________________________________________

Zwrot towaru

Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyjątkiem przewoźnika, odebrała produkt, tj. termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeżeli jednak koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego. Kupujący może również odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, przed rozpoczęciem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy. 102/2014 Dz. U., w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku; jeżeli umowa została zawarta ustnie, do wykonania prawa Kupującego do odstąpienia od umowy wystarczy jednoznaczne sformułowane oświadczenie Kupującego, wyrażające wolę odstąpienia od umowy (zwane dalej "oświadczeniem o odstąpieniu od umowy"). Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez Sprzedającego.

Formularz zwrotu towaru 

      (kliknij w kopertę)

_____________________________________________________________________

 

Procedura reklamacyjna 

Procedura reklamacyjna (gwarancja, odpowiedzialność za wady, reklamacja)

8.1. Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia wady, o ile dotyczy to wady, którą można usunąć. Obowiązkiem sprzedającego jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki. Formularz reklamacyjny >>> TUTAJ

8.2. Zamiast usunięcia wady Kupujący może zażądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko określonej części towaru, wymiany tej części, chyba że Sprzedający poniesie związane z tym nieproporcjonalne koszty w stosunku do ceny towarów lub zakresu wady.


8.3. Sprzedający może zawsze wymienić wadliwy towar na towar bez wad, jeśli nie powoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.


8.4. Jeśli w towarze występuje wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru, Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.  Te same prawa przysługują Kupującemu, jeżeli wada jest usuwalna, ale jeżeli Kupujący nie może, z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad, normalnie użytkować towaru.


8.5. W przypadku innych nieusuwalnych wad, Kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny towaru.


8.6. Sprzedający poinformował Kupującego o jego prawach wynikających z § 622 Kodeksu Cywilnego (punkty 8.1. do 8.3. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji) oraz o przysługujących mu prawach wynikających z § 623 Kodeksu cywilnego (pkt. 8.4. do 8.5. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji) poprzez umieszczenie niniejszych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z ich treścią przed złożeniem zamówienia.


8.7. Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedającego lub wyznaczonej osoby. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa słowackiego. Informacje o punktach serwisowych i osobach wyznaczonych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Sprzedający przekaże Kupującemu na odwrocie karty gwarancyjnej lub na żądanie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8.8. Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej Procedurze Reklamacji Sprzedawcy, tj. pkt 8. niniejszego Regulaminu i Warunków reklamacji. Kupujący został należycie zapoznany z Procedurą Reklamacji oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towarów w tym o szczegółach dotyczących miejsca składania reklamacji i wykonywania napraw gwarancyjnych zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Dz. U o Ochronie Konsumenta i o zmianie ustawy nr 372/1990 Dz. U w czasie przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży poprzez umieszczenie Regulaminu i Warunków Reklamacji na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi w czasie poprzedzającym wysyłkę zamówienia.


8.9. W przypadku towarów zakupionych od Sprzedającego na jego stronie internetowej sklepu, zastosowanie ma procedura reklamacyjna.


8.10. Jeżeli towar ma wady, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub Sprzedający, jest objęty gwarancją i został zakupiony od Sprzedającego, Kupujący ma prawo dochodzić od Sprzedającego odpowiedzialności za wady towaru.

8.11. Jeżeli towar jest wadliwy, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego zgodnie z § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do firmy Sprzedającego i dostarczenie Sprzedającemu oświadczenia woli Kupującego o skorzystaniu z prawa przysługującego mu na podstawie punktów 8.1. do 8.5. niniejszych Warunków (zwanego dalej "Zawiadomieniem o reklamacji"), np. w formie wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedającego. Sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru w momencie wysyłania go do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą, w szczególności do wskazania dokładnego rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący wskaże również, których uprawnień wynikających z art. 622 i 633 Kodeksu cywilnego dochodzi. Kupujący ma również prawo złożyć reklamację do osoby upoważnionej przez producenta towaru do dokonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej "Osobą wyznaczoną"). Lista osób wyznaczonych znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest przesyłana Kupującemu przez Sprzedawcę na jego żądanie.


8.12. Postępowanie reklamacyjne w odniesieniu do towarów, które mogą być dostarczone do Sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

 

  1. a) doręczenie Sprzedawcy przez Kupującego zawiadomienia o reklamacji
  2. b) dostarczenie reklamowanych przez Kupującego towarów Sprzedającemu lub osobie wyznaczonej w tym celu
  3. c) dostarczenie Sprzedającemu kodów dostępu, haseł itp. do reklamowanego towaru, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji

8.13. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest towar, którego obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedającemu lub który jest trwale zamontowany, Kupujący, oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 8.12 (a) i (c) niniejszych Regulaminu i Warunków Reklamacji, zapewni wszelką niezbędną pomoc, aby umożliwić Sprzedającemu lub osobie trzeciej sprawdzenie reklamowanych towarów. Procedura reklamacyjna dotycząca towarów, których obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedającemu lub które jest trwale zamontowany, rozpoczyna się w dniu, w którym Sprzedający dokonał oględzin towarów zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jednakże, jeżeli Sprzedający lub osoba przez niego wyznaczona nie zapewni przeprowadzenia oględzin w rozsądnym terminie, ale nie później niż 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji, procedura reklamacyjna rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o reklamacji przez Sprzedającego.


8.14. Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez Sprzedawcę, np. w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej w którym zobowiązany jest do precyzyjnego wskazania wad reklamowanego towaru oraz do ponownego pouczenia Kupującego o przysługujących mu prawach do reklamowanego towaru wynikających z punktów 8.1 do 8.3 niniejszych Regulaminu i Warunków Reklamacji (§ 622 Kodeksu Cywilnego) oraz o prawach wynikających z pkt. 8.4 do 8.5 niniejszych warunków (§ § 623 Kodeksu cywilnego). W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Kupującemu potwierdzenia jej otrzymania: jeżeli niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dowodem zgłoszenia reklamacji. Potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego nie musi być dostarczone, jeżeli Kupujący jest w stanie udowodnić roszczenie w inny sposób.


8.15. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji, które ze swoich praw wynikających z § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego dochodzi, a także jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego. Na podstawie decyzji Kupującego Sprzedający, lub wyznaczona przez niego osoba, zobowiązany jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z art. 2 lit. m) Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od dnia wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba rozpatruje reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia od dnia jej złożenia. Po upływie tego terminu i braku rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy.


8.16. Jeżeli Kupujący złożył reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna- sprzedaży, Sprzedający może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie opinii rzeczoznawcy lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną lub opinii wyznaczonej osoby (zwanej dalej "ekspertyzą towaru"). Sprzedający nie może wymagać od Kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej ekspertyzy towarów ani żadnych innych kosztów z nią związanych.


8.17. Jeśli Kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a Sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozstrzygnęła reklamację jest zobowiązana do wskazania w dokumencie rozliczenia reklamacji, komu Kupujący może przesłać towar do profesjonalnej ekspertyzy. Jeżeli Kupujący wyśle towar do osoby wskazanej w dokumencie reklamacyjnym w celu przeprowadzenia ekspertyzy, koszty ekspertyzy towaru, jak również wszelkie inne związane z tym koszty, które zostały zasadnie poniesione, ponosi Sprzedający, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za reklamowaną wadę towaru, Kupujący może ponownie zgłosić roszczenie; okres gwarancji nie wygasa w trakcie przeprowadzania ekspertyzy. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu w ciągu 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszelkich kosztów poniesionych w związku z ekspertyzą towaru, a także wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych. Ponownie zgłoszone roszczenie nie może zostać odrzucone.


8.18. Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odpowiedzialności za wady, o których został o których został powiadomiony przez Sprzedawcę w chwili zawarcia umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności w których umowa kupna-sprzedaży została zawarta, musiał wiedzieć.


8.19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, o ile nie spowoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.


8.20. Sprzedający nie odpowiada za wady towarów:

a) jeśli jest to oczywista wada, którą Kupujący mógł wykryć, sprawdzając przesyłkę przy dostawie towaru i której nie zgłosił przedstawicielowi Sprzedającego zgodnie z pkt. 5.8 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji,

b) jeżeli Kupujący nie skorzystał ze swojego prawa dotyczącego odpowiedzialności Sprzedającego za wadę towarów do końca okresu gwarancyjnego towarów,

c) jeżeli wada jest uszkodzeniem mechanicznym towaru spowodowanym przez Kupującego,

d) jeżeli wada towaru powstała w wyniku jego używania w warunkach nieodpowiedniej wilgotności, wpływu czynników chemicznych i mechanicznych,

e) jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwą obsługą, eksploatacją lub brakiem należytego obchodzenia się z produktem,

f) jeżeli wada towaru jest spowodowana uszkodzeniem towaru na skutek nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,

g) jeżeli wada towarów jest spowodowana uszkodzeniem towarów spowodowanym przez nieuniknione i/lub nieprzewidywalne zdarzenia,

h) jeżeli wada towaru została spowodowana przypadkowym uszkodzeniem lub przypadkowym pogorszeniem jakości,

i) jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną naprawą, zalaniem wodą, pożarem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub innymi zdarzeniami losowymi,

j) jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w produkt przez osobę nieuprawnioną.


8.21. Obowiązkiem Sprzedającego jest rozpatrzenie reklamacji i zakończenie procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

a) wymiana produktu,
b) zwrot kwoty zakupu,
c) oddając naprawione towary,
d) wypłatą rozsądnego rabatu od ceny towarów,
e) poprzez pisemne wezwanie do przejęcia świadczenia określonego przez Sprzedającego,
f) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji.


8.22. Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrywania reklamacji oraz o wyniku jej rozpatrzenia w formie pisemnej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty, kuriera lub doręczyciela. Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną i jednocześnie wraz z towarem lub pocztą elektroniczną doręczy Kupującemu dokument o rozpatrzeniu reklamacji.


8.23. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy towaru, chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji. Wysyłane odżywki dla sportowców, żywność w koszach upominkowych oraz karma dla zwierząt domowych mają minimalny termin przydatności do spożycia dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku krótszej daty ważności Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo i przesyłka zostanie wysłana wyłącznie za zgodą Kupującego.


8.24. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu.


8.25. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko w odniesieniu do nowego produktu. W przypadku wymiany towaru na nowy, Kupujący otrzyma dokument, w którym zostaną wskazane informacje o wymianie towaru, a wszelkie dalsze roszczenia będą zgłaszane na podstawie umowy kupna-sprzedaży i tego dokumentu reklamacyjnego.


8.26. W przypadku wady usuwalnej reklamacja zostanie rozpatrzona według uznania Kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji w następujący sposób:

a) Sprzedający wymieni wadliwy towar lub
b) Sprzedający zapewni usunięcie wady produktu


8.27. Jeżeli jest to wada usuwalna, a Kupujący nie określi niezwłocznie zgodnie z punktem 8.15. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Sprzedający zaspokoi roszczenie poprzez usunięcie wady.

8.28. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej wielokrotnie powtarzającej się wady usuwalnej, lub większej liczby różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, Sprzedający, w zależności od decyzji Komisji Reklamacyjnej, rozpatrzy reklamację Kupującego zgodnie z pkt 8.15. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji w następujący sposób:

a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych lub

b) w przypadku, gdy Sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, rozpatrzy reklamację poprzez zwrot kwoty zakupu towaru.


8.29. W przypadku nieusuwalnej wady lub jednej wielokrotnie powtarzającej się wady usuwalnej lub w przypadku dużej liczby różnych nieusuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, a Kupujący nie określi niezwłocznie, zgodnie z pkt 8.15 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedający rozpatrzy reklamację poprzez wymianę towaru na inny funkcjonalnie porównywalny towar, albo na towar o lepszych parametrach technicznych.


8.30. Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w Zawiadomieniu o reklamacji oraz w potwierdzeniu reklamacji towarów zgodnie z pkt.8.14 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji.


8.31. Dla celów reklamacji wystąpienie jednej usterki więcej niż dwa razy, uznaje się za usterkę powtarzającą się.


8.32. Dla celów reklamacji, wystąpienie większej liczby różnych wad usuwalnych uznaje się za więcej niż trzy różne wady usuwalne w tym samym czasie.


8.33. Uprawnienie Kupującego do reklamowania wady towaru wyczerpuje się po skorzystaniu przez niego z przysługującego mu do tego prawa i wezwaniu Sprzedającego do usunięcia wady towaru zgodnie z pkt. 8.1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji i niezależnie od wyniku reklamacji nie przysługuje mu ponowne prawo do reklamacji z tytułu tej samej wady niepowtarzalnej (nie wady tego samego rodzaju).


8.34. Postanowienia art. 8 niniejszego Regulaminu i Warunków  Reklamacji nie mają zastosowania do podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w §  2 pkt. a) Ustawy 102/2014.