Regulamin

Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin reguluje prawa i obowiązki stron

stron wynikające z umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym:

 

MOTÝĽ TRADE,s. r. o., REGON: 52 289 753, Sídlisko 160/42, Tvrdošín 027 44, zarejestrowana w Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Žilina, oddział: sro, pod numerem: 71912/L (zwanym dalej "Sprzedającym") a Kupującym.

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i sprzedaż towarów na stronie internetowej Sprzedającego: www.koze.pl

 

Dane kontaktowe Sprzedającego:

_______________________________________

MOTÝĽ TRADE, s. r. o.

REGON: 52 289 753

NIP: 2120967574

VAT UE: SK2120967574

Adres: Sídlisko 160/42, Tvrdošín 027 44

Telefon: +421 911 963 498

Email: koze@koze.sk

Spółka zarejestrowana w
Rejestrze handlowym Sądu Okręgowego Žilina, oddział: sro, pod numerem: 71912/L


____________________________________

Organ nadzorczy:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
tel. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax 041/763 21 39
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Niniejszy Regulamin i Warunki Reklamacji obowiązujące w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży stanowią integralną część tej umowy. W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pisemnej, w której uzgodniono warunki odbiegające od niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, postanowienia umowy kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed nimi pierwszeństwo. Nowo uzgodnione warunki nie mogą być sprzeczne z innymi przepisami prawa (skrócenie okresu zwrotu, okresu gwarancji itp.)


1.2. Dla celów niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji za Umowę Dodatkową uważa się umowę, na podstawie której Kupujący nabywa towary lub otrzymuje usługę, która jest związana z przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, jeżeli jest dostarczany towar lub są świadczone usługi przez Sprzedającego lub osobę trzecią, na podstawie zawartej z nią umowy.


1.3. Wyświetlana cena zakupu towarów na jakiejkolwiek stronie internetowej obsługiwanej przez Sprzedawcę, zawiera podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące prawo słowackie. Nie obejmuje ona ceny dostawy lub innych usług opcjonalnych. Wszystkie wyprzedaże i inne promocje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że dla danego towaru określono inaczej.


1.4. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny sprzedaży towarów w dowolnym momencie, co jest wskazane na jego stronie internetowej e-sklepu, w siedzibie Sprzedawcy. Taka zmiana nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od faktu, że nie doszło jeszcze do dostarczenia towaru.

 2. Sposób zawarcia umowy kupna-sprzedaży

2.1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest na podstawie oferty przesłanej przez Kupującego do Sprzedającego w formie wypełnionego i przesłanego formularza za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego. Przedmiotem umowy jest odpłatne przeniesienie własności towarów określonych przez Kupującego za cenę zakupu i na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu (zwanym dalej "zamówieniem").
2.2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość o wpłynięciu tego zamówienia do systemu elektronicznego Sprzedawcy (dalej "potwierdzenie wpłynięcia zamówienia").W razie potrzeby na adres e-mail Kupującego mogą zostać wysłane dodatkowe informacje dotyczące jego zamówienia.
2.3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera informację o tym, że Sprzedający otrzymał zamówienie i jest jednocześnie akceptacją propozycji zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
2.4. Akceptacja zamówienia zawiera informacje dotyczące nazwy i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, dane dotyczące ceny towarów i/lub innych usług, informacje dotyczące przewidywanego czasu dostawy towarów, nazwę i dane dotyczące miejsca, do którego towary mają zostać dostarczone oraz dane dotyczące ewentualnej ceny, warunków, sposobu i terminu dostawy towarów do uzgodnionego miejsca, dane dotyczące Sprzedającego (nazwa firmy, siedziba, REGON, numer wpisu do rejestru handlowego itp.). Treścią akceptacji zamówienia jest nazwa i specyfikacja towaru, który ma zostać sprzedany, szczegóły dotyczące ceny towarów i/lub innych usług, szczegóły dotyczące prawdopodobny czas dostawy towarów, nazwa i szczegóły miejsca, w którym towary mają zostać dostarczone, oraz szczegóły dotyczące warunków, ceny i czasu dostawy towarów do uzgodnionego miejsca dostawy, dane Sprzedającego, takie jak nazwa firmy, siedziba, REGON itp. Zawiadomienie może również zawierać inne niezbędne dane.
2.5. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje po otrzymaniu akceptacji zamówienia drogą elektroniczną lub pisemną.
2.6. Przed wysłaniem zamówienia Sprzedający w sposób jasny, jednoznaczny, zrozumiały i niebudzący wątpliwości poinformował Kupującego o informacjach przedumownych, dotyczących roszczeń, płatności, warunków handlowych, wysyłki i innych warunków, czyli:

a) poinformował o głównych cechach towarów lub charakterze usługi w zakresie odpowiednim do użytych środków komunikacji oraz towarów lub usług, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego,

b) poinformował o nazwie sklepu i siedzibie Sprzedającego na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w Artykule 1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

c) poinformował o numerze telefonu Sprzedającego oraz innych danych istotnych dla kontaktu Kupującego ze Sprzedającym, w szczególności o adresie e-mail i numerze faksu Sprzedającego, o ile są one dostępne na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w pkt. 1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

d) poinformował o adresie Sprzedającego, pod którym Kupujący może złożyć reklamację towaru lub usługi, złożyć skargę lub nawiązać kontakt, w pkt. 1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,


e) poinformował o łącznej cenie towarów lub usług, w tym o podatku VAT i wszystkich innych podatkach lub, jeśli ze względu na charakter towarów lub usług nie można w sposób racjonalny ustalić ceny z wyprzedzeniem, o sposobie jej obliczenia, a także o kosztach transportu, dostawy, wysyłki oraz innych kosztach i opłatach lub, jeśli tych kosztów i opłat nie można ustalić z wyprzedzeniem, o fakcie, że Kupujący będzie zobowiązany do ich uiszczenia, na odpowiedniej stronie sklepi internetowego Sprzedającego,

f) poinformował o warunkach płatności, warunkach dostawy, terminie, w jakim Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar lub wykonać usługę, informacjach o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i zażaleń Kupującego, w odpowiednich punktach niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

g) poinformował o prawie Kupującego do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, warunkach, terminie i procedurze korzystania z prawa do odstąpienia od umowy w pkt. 10 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

h) poinformował o udostępnieniu formularza odstąpienia od umowy w pkt. 10 oraz w załączniku do niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego; Sprzedawca udostępnił również sam formularz odstąpienia od umowy w załączniku do niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

i) poinformował o tym, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, poniesie koszty związane zwrotem towaru do Sprzedającego zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem firmy Sprzedającego oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwana dalej "Ustawą o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość") oraz, w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, o których mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

j) poinformował o obowiązku zapłaty przez Kupującego, na rzecz Sprzedającego, ceny za faktycznie spełnione świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po udzieleniu Sprzedającemu wyraźnej zgody, zgodnie z art. 4 ust. 6 Ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość w pkt. 10 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

k) poinformował o okolicznościach, w których Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, w pkt. 10 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,


l) poinformował o odpowiedzialności Sprzedającego za wady towarów lub usług zgodnie z § 622 i 623 Kodeksu Cywilnego, w pkt. 8 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

m) poinformował o istnieniu i szczegółach gwarancji udzielonej przez producenta lub Sprzedającego na zasadach bardziej rygorystycznych niż przewidziane w § 502 Kodeksu Cywilnego, jeżeli producent lub Sprzedający jej udziela, a także o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych na rzecz Kupującego po sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, jeżeli taka pomoc jest świadczona, na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w pkt. 9 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

n) poinformował o istnieniu odpowiednich kodeksów postępowania, do których przestrzegania zobowiązał się Sprzedający, oraz o tym, w jaki sposób Kupujący może się z nimi zapoznać lub uzyskać do nich wgląd w formie tekstowej, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego,

o) poinformował o czasie trwania umowy, jeżeli jest to umowa zawarta na czas oznaczony; jeżeli jest to umowa zawarta na czas nieoznaczony lub umowa ulegająca automatycznemu przedłużeniu - informację o warunkach rozwiązania umowy, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Gwarancji, znajdujących się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

p) poinformował o minimalnym czasie trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy kupna-sprzedaży, jeżeli wynika z niej dla Kupującego takie zobowiązanie, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

q) poinformowany o obowiązku wpłacenia przez Kupującego zaliczki lub dostarczenia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie Sprzedającego oraz o warunkach, które mają zastosowanie do jego dostarczenia, jeżeli umowa kupna-sprzedaży nakłada na Kupującego taki obowiązek, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego.

r) poinformował o funkcjonowaniu technicznych środków ochrony bezpieczeństwa treści elektronicznych, o ile ma to zastosowanie, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

s) poinformował o kompatybilności treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, o których Sprzedający wie lub powinien wiedzieć, w stosownych przypadkach, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

t) poinformował o możliwości i warunkach pozasądowego rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, jeżeli Sprzedający zobowiązał się do korzystania z tego systemu, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Gwarancji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

u) poinformował o czynnościach niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a także aby te niezbędne czynności opisał w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

v) poinformował o tym, że umowa kupna -sprzedaży będzie przechowywana u Sprzedawcy w formie elektronicznej i jest dostępna dla Kupującego po złożeniu przez niego pisemnego żądania, na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,

w) poinformował o tym, że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki, na odpowiedniej stronie sklepu internetowego Sprzedającego oraz w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji, które znajdują się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego,


2.7. Jeżeli Sprzedający nie wypełnił swojego obowiązku informacyjnego zgodnie z punktem 2.6 e) niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, Kupujący nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowych  lub opłat.

 

 3. Prawa i obowiązki Sprzedającego

 3.1. Sprzedający zobowiązany jest:

a) w przypadku potwierdzenia zamówienia przez jego akceptację, Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towar kupującemu w uzgodnionej ilości, terminie, jakości oraz zapakować go i zorganizować transport w sposób niezbędny do jego ochrony i zabezpieczenia,

b) zapewnienia, że dostarczane towary są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej,

c) przesłać potwierdzenie zawarcia umowy kupna - sprzedaży na trwałym nośniku, np. pocztą elektroniczną. Potwierdzenie musi zostać wysłane niezwłocznie i musi zawierać wszystkie informacje określone w punkcie 2.6. w tym formularz odstąpienia od umowy,

d) dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru i użytkowania zakupionych towarów Kupującemu w formie elektronicznej lub pisemnej najpóźniej wraz z towarami, a także inne dokumenty, które są wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej, takie jak instrukcje w języku słowackim, karta gwarancyjna.


3.2. Sprzedający ma prawo do terminowej zapłaty przez Kupującego kwoty zakupu za dostarczone towary.


3.3. Jeżeli w powodu niedostępności towarów lub ich wyczerpania Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć towarów Kupującemu w terminie uzgodnionym w umowie kupna-sprzedaży, określonym w niniejszych Regulaminie i Warunkach Reklamacji, lub po uzgodnionej cenie zakupu, obowiązkiem Sprzedającego jest zaoferowanie Kupującemu alternatywnego świadczenia lub możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (anulowanie zamówienia). Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci całość lub część ceny zakupu, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu wszystkich płatności, a tym samym ceny zakupu lub jej części już zapłaconej, w tym kosztów transportu, dostawy i wysyłki oraz innych kosztów i opłat w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży lub anulowaniu zamówienia na konto wskazane przez Kupującego, chyba że strony uzgodniły inaczej. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje alternatywnego świadczenia oferowanego przez Sprzedawcę i nie odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. W przypadku zapłaty kwoty zakupu lub jej części przez Kupującego, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu już zapłaconej ceny zakupu lub jej części w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Kupującemu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

4. Prawa i obowiązki Kupującego:

4.1. Sprzedający powiadomił Kupującego o obowiązku zapłaty kwoty zakupu. Zobowiązanie to jest częścią zamówienia.


4.2. Prawa kupującego: Kupujący ma prawo do dostawy towaru w ilości, jakości, w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony.


4.3. Obowiązki Kupującego:
a) zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną kwotę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym kosztów dostawy zamówionych towarów,

b) odbioru zamówionych i dostarczonych towarów,

c) potwierdzić odbiór towarów swoim podpisem lub podpisem osoby upoważnionej osoby.

Dostawa i warunki płatności

Dostawa towarów, Słowacja: dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Kurier, Packetatowary są dostarczane w ciągu 2 dni roboczych.

Dostawa towarów za granicę: towary są dostarczane przez firmę kurierską GLS Kurier,  Packetaczas dostawy 10 dni roboczych, opłata wynosi 90PLN

Poczta: opłata pocztowa na Słowacji wynosi 25 PLN , w przypadku zamówień powyżej 500 PLN  opłata pocztowa jest bezpłatna.

Opcje płatności : płatność kartą online, płatność przelewem bankowym, płatność za pobraniem

Odbiór osobisty nie jest możliwy.

5.1. Dla każdej pozycji na stronie internetowej sklepu dołączona jest informacja o dostępności produktu i terminie jego dostawy.


5.2. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć towar Kupującemu, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, chyba że w tej umowie uzgodniono inaczej. Jeżeli Sprzedający nie wywiązał się z tego obowiązku, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia przedmiotu w rozsądnym terminie określonym przez Kupującego. Jeśli przedmiot nie zostanie dostarczony nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.


5.3. Sprzedający jest uprawniony do wezwania Kupującego do odbioru towaru nawet przed upływem terminu dostawy towarów, uzgodnionego w umowie kupna-sprzedaży.

.
5.4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w uzgodnionym miejscu, zgodnie z treścią umowy kupna-sprzedaży lub w inny sposób w terminie poprzedzającym dostawę towarów (zwanym dalej "miejscem"). Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w terminie określonym przez Sprzedającego lub jego przedstawiciela, upoważnionego do dostarczenia towarów, uzgodnionego w umowie kupna-sprzedaży lub w inny sposób, w terminie poprzedzającym dostawę towarów (zwanym dalej "zakresem czasowym").


5.5. Jeżeli sprzedawca dostarczy towary Kupującemu w miejscu i w terminie, to obowiązkiem Kupującego jest odebranie towaru osobiście lub zorganizowanie odbioru towaru przez osobę upoważnioną przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do podpisania protokołu zapłaty kwoty zakupu, dostawy i przekazania towaru. Obowiązkiem osoby upoważnionej do odbioru towaru jest dostarczenie Sprzedającemu kopii akceptacji zamówienia. W momencie dostawy towarów Kupującemu, towary uważa się za dostarczone. Dostawa towarów do Kupującego oznacza dostawę towarów do miejsca, ich przyjęcie przez Kupującego lub osobę upoważnioną przez Kupującego oraz podpisanie przez Kupującego lub przez osobę upoważnioną przez Kupującego, protokołu zapłaty kwoty zakupu oraz dostawy i przekazania towarów.


5.6. W przypadku konieczności powtórzenia dostawy towaru z uwagi na nieobecność Kupującego w miejscu i czasie dostawy lub jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu 7 dni po upływie tego terminu, bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający jest uprawniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu nieudanej próby dostarczenia towaru we wskazane miejsce.


5.7. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie otrzymanej przesyłki, opakowania towarów, a także samych towarów, natychmiast po ich dostarczeniu, w obecności przedstawiciela Sprzedającego, np. kuriera.  W przypadku wykrycia wady towarów, obowiązkiem przedstawiciela Sprzedającego jest umożliwienie Kupującemu sporządzenia protokołu dotyczącego charakteru i zakresu wady towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Sprzedającego. Z tak sporządzonym i dostarczonym Sprzedającemu protokołem Kupujący może odmówić przyjęcia dostarczonych wadliwych towarów lub potwierdzić dostawę wadliwych towarów, a następnie, zgodnie z pkt. 8 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wad towarów od Sprzedającego lub osoby wyznaczonej przez Sprzedającego. W przypadku odmowy przyjęcia wadliwego towaru przez Kupującego, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w związku ze zwrotem towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający.


5.8. W przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedawcę, Kupujący jest uprawniony w terminie określonym w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, a Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu zapłaconej kwoty zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Środki zostaną przelane na konto bankowe, wskazane przez Kupującego.

6. Cena zakupu

6.1. Cena zakupu towaru, uzgodniona w umowie kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, jest określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jeśli cena zakupu podana w potwierdzeniu zamówienia jest wyższa niż cena za identyczny towar podana w ofercie sklepu internetowego w momencie składania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dostarczy Kupującemu wiadomość elektroniczną informującą go o ofercie zakupu w innej kwocie, co będzie uważane za propozycję zawarcia przez Sprzedawcę nowej umowy kupna-sprzedaży, która przez Kupującego musi zostać wyraźnie potwierdzona e-mailem lub pisemnie, aby umowa kupna-sprzedaży została uznana za obowiązującą.


6.2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu kwotę ceny zakupu wraz z kosztami dostawy towaru, gotówką lub kartą kredytową przy osobistym odbiorze towaru, gotówką za pobraniem w miejscu dostawy towaru lub przelewem na konto Sprzedającego wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub na stronie internetowej Sprzedającego, w momencie poprzedzającym odbiór towaru.


6.3. W przypadku zapłaty kwoty zakupu przelewem bankowym na konto Sprzedającego, za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania jej na koncie Sprzedającego.


6.4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu kwotę zakupu uzgodnionych towarów w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży, ale najpóźniej w momencie otrzymania towarów.


6.5. Sprzedający jest uprawniony do odmowy dostarczenia towarów Kupującemu, jeżeli Kupujący nie zapłaci pełnej ceny zakupu na rzecz Sprzedającego do czasu dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia, a strony nie uzgodniły zapłaty ceny zakupu towarów w ratach.

6.6. Montaż, wniesienie towaru i powiązane z tym koszty nie są wliczone w cenę zakupu, a Sprzedający nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług na rzecz Kupującego.

7. Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenie towarów

7.1. Kupujący nabywa prawo własności do towarów dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty kwoty zakupu za towary.

7.2. W momencie odbioru towarów przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, lub gdy Kupujący nie dokona tego w terminie, jak i w momencie, w którym Sprzedający zezwala Kupującemu na dysponowanie towarem, a Kupujący nie odbierze towaru, odpowiedzialność za uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego.

8. Procedura reklamacyjna (gwarancja, odpowiedzialność za wady, reklamacja)

8.1. Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia wady, o ile dotyczy to wady, którą można usunąć. Obowiązkiem sprzedającego jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki. Formularz reklamacyjny >>> TUTAJ

8.2. Zamiast usunięcia wady Kupujący może zażądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko określonej części towaru, wymiany tej części, chyba że Sprzedający poniesie związane z tym nieproporcjonalne koszty w stosunku do ceny towarów lub zakresu wady.

8.3. Sprzedający może zawsze wymienić wadliwy towar na towar bez wad, jeśli nie powoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.

8.4. Jeśli w towarze występuje wada, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru, Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.  Te same prawa przysługują Kupującemu, jeżeli wada jest usuwalna, ale jeżeli Kupujący nie może, z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad, normalnie użytkować towaru.

8.5. W przypadku innych nieusuwalnych wad, Kupujący ma prawo do rozsądnej obniżki ceny towaru.

8.6. Sprzedający poinformował Kupującego o jego prawach wynikających z § 622 Kodeksu Cywilnego (punkty 8.1. do 8.3. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji) oraz o przysługujących mu prawach wynikających z § 623 Kodeksu cywilnego (pkt. 8.4. do 8.5. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji) poprzez umieszczenie niniejszych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z ich treścią przed złożeniem zamówienia.

8.7. Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedającego lub wyznaczonej osoby. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa słowackiego. Informacje o punktach serwisowych i osobach wyznaczonych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej Sprzedający przekaże Kupującemu na odwrocie karty gwarancyjnej lub na żądanie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8.8. Rozpatrywanie reklamacji podlega obowiązującej Procedurze Reklamacji Sprzedawcy, tj. pkt 8. niniejszego Regulaminu i Warunków reklamacji. Kupujący został należycie zapoznany z Procedurą Reklamacji oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towarów w tym o szczegółach dotyczących miejsca składania reklamacji i wykonywania napraw gwarancyjnych zgodnie z § 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Dz. U o Ochronie Konsumenta i o zmianie ustawy nr 372/1990 Dz. U w czasie przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży poprzez umieszczenie Regulaminu i Warunków Reklamacji na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedającego, a Kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi w czasie poprzedzającym wysyłkę zamówienia.

8.9. W przypadku towarów zakupionych od Sprzedającego na jego stronie internetowej sklepu, zastosowanie ma procedura reklamacyjna.

8.10. Jeżeli towar ma wady, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub Sprzedający, jest objęty gwarancją i został zakupiony od Sprzedającego, Kupujący ma prawo dochodzić od Sprzedającego odpowiedzialności za wady towaru.

8.11. Jeżeli towar jest wadliwy, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego zgodnie z § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do firmy Sprzedającego i dostarczenie Sprzedającemu oświadczenia woli Kupującego o skorzystaniu z prawa przysługującego mu na podstawie punktów 8.1. do 8.5. niniejszych Warunków (zwanego dalej "Zawiadomieniem o reklamacji"), np. w formie wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie e-sklepu Sprzedającego. Sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru w momencie wysyłania go do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Kupujący jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą, w szczególności do wskazania dokładnego rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący wskaże również, których uprawnień wynikających z art. 622 i 633 Kodeksu cywilnego dochodzi. Kupujący ma również prawo złożyć reklamację do osoby upoważnionej przez producenta towaru do dokonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej "Osobą wyznaczoną"). Lista osób wyznaczonych znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest przesyłana Kupującemu przez Sprzedawcę na jego żądanie.

8.12. Postępowanie reklamacyjne w odniesieniu do towarów, które mogą być dostarczone do Sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

 a) doręczenie Sprzedawcy przez Kupującego zawiadomienia o reklamacji

b) dostarczenie reklamowanych przez Kupującego towarów Sprzedającemu lub osobie wyznaczonej w tym celu

c) dostarczenie Sprzedającemu kodów dostępu, haseł itp. do reklamowanego towaru, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji

 

8.13. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest towar, którego obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedającemu lub który jest trwale zamontowany, Kupujący, oprócz spełnienia warunków określonych w punktach 8.12 (a) i (c) niniejszych Regulaminu i Warunków Reklamacji, zapewni wszelką niezbędną pomoc, aby umożliwić Sprzedającemu lub osobie trzeciej sprawdzenie reklamowanych towarów. Procedura reklamacyjna dotycząca towarów, których obiektywnie nie można dostarczyć Sprzedającemu lub które jest trwale zamontowany, rozpoczyna się w dniu, w którym Sprzedający dokonał oględzin towarów zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jednakże, jeżeli Sprzedający lub osoba przez niego wyznaczona nie zapewni przeprowadzenia oględzin w rozsądnym terminie, ale nie później niż 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia o reklamacji, procedura reklamacyjna rozpoczyna się w dniu otrzymania zawiadomienia o reklamacji przez Sprzedającego.

8.14. Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez Sprzedawcę, np. w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej w którym zobowiązany jest do precyzyjnego wskazania wad reklamowanego towaru oraz do ponownego pouczenia Kupującego o przysługujących mu prawach do reklamowanego towaru wynikających z punktów 8.1 do 8.3 niniejszych Regulaminu i Warunków Reklamacji (§ 622 Kodeksu Cywilnego) oraz o prawach wynikających z pkt. 8.4 do 8.5 niniejszych warunków (§ § 623 Kodeksu cywilnego). W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Kupującemu potwierdzenia jej otrzymania: jeżeli niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dowodem zgłoszenia reklamacji. Potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego nie musi być dostarczone, jeżeli Kupujący jest w stanie udowodnić roszczenie w inny sposób.

8.15. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji, które ze swoich praw wynikających z § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego dochodzi, a także jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedającego. Na podstawie decyzji Kupującego Sprzedający, lub wyznaczona przez niego osoba, zobowiązany jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z art. 2 lit. m) Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od dnia wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba rozpatruje reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia od dnia jej złożenia. Po upływie tego terminu i braku rozpatrzenia reklamacji Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy.

8.16. Jeżeli Kupujący złożył reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna- sprzedaży, Sprzedający może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie opinii rzeczoznawcy lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną lub opinii wyznaczonej osoby (zwanej dalej "ekspertyzą towaru"). Sprzedający nie może wymagać od Kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej ekspertyzy towarów ani żadnych innych kosztów z nią związanych.

8.17. Jeśli Kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a Sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozstrzygnęła reklamację jest zobowiązana do wskazania w dokumencie rozliczenia reklamacji, komu Kupujący może przesłać towar do profesjonalnej ekspertyzy. Jeżeli Kupujący wyśle towar do osoby wskazanej w dokumencie reklamacyjnym w celu przeprowadzenia ekspertyzy, koszty ekspertyzy towaru, jak również wszelkie inne związane z tym koszty, które zostały zasadnie poniesione, ponosi Sprzedający, niezależnie od wyniku ekspertyzy. Jeżeli Kupujący udowodni odpowiedzialność Sprzedającego za reklamowaną wadę towaru, Kupujący może ponownie zgłosić roszczenie; okres gwarancji nie wygasa w trakcie przeprowadzania ekspertyzy. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu w ciągu 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszelkich kosztów poniesionych w związku z ekspertyzą towaru, a także wszelkich uzasadnionych kosztów z tym związanych. Ponownie zgłoszone roszczenie nie może zostać odrzucone.

8.18. Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odpowiedzialności za wady, o których został o których został powiadomiony przez Sprzedawcę w chwili zawarcia umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności w których umowa kupna-sprzedaży została zawarta, musiał wiedzieć.

8.19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny, wolny od wad, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, o ile nie spowoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.

8.20. Sprzedający nie odpowiada za wady towarów:

a) jeśli jest to oczywista wada, którą Kupujący mógł wykryć, sprawdzając przesyłkę przy dostawie towaru i której nie zgłosił przedstawicielowi Sprzedającego zgodnie z pkt. 5.8 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji,

b) jeżeli Kupujący nie skorzystał ze swojego prawa dotyczącego odpowiedzialności Sprzedającego za wadę towarów do końca okresu gwarancyjnego towarów,

c) jeżeli wada jest uszkodzeniem mechanicznym towaru spowodowanym przez Kupującego,

d) jeżeli wada towaru powstała w wyniku jego używania w warunkach nieodpowiedniej wilgotności, wpływu czynników chemicznych i mechanicznych,

e) jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwą obsługą, eksploatacją lub brakiem należytego obchodzenia się z produktem,

f) jeżeli wada towaru jest spowodowana uszkodzeniem towaru na skutek nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,

g) jeżeli wada towarów jest spowodowana uszkodzeniem towarów spowodowanym przez nieuniknione i/lub nieprzewidywalne zdarzenia,

h) jeżeli wada towaru została spowodowana przypadkowym uszkodzeniem lub przypadkowym pogorszeniem jakości,

i) jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną naprawą, zalaniem wodą, pożarem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub innymi zdarzeniami losowymi,

j) jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w produkt przez osobę nieuprawnioną.


8.21. Obowiązkiem Sprzedającego jest rozpatrzenie reklamacji i zakończenie procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

a) wymiana produktu,
b) zwrot kwoty zakupu,
c) oddając naprawione towary,
d) wypłatą rozsądnego rabatu od ceny towarów,
e) poprzez pisemne wezwanie do przejęcia świadczenia określonego przez Sprzedającego,
f) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji.

8.22. Sprzedający zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrywania reklamacji oraz o wyniku jej rozpatrzenia w formie pisemnej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty, kuriera lub doręczyciela. Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub pocztą elektroniczną i jednocześnie wraz z towarem lub pocztą elektroniczną doręczy Kupującemu dokument o rozpatrzeniu reklamacji.

8.23. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy towaru, chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji. Wysyłane odżywki dla sportowców, żywność w koszach upominkowych oraz karma dla zwierząt domowych mają minimalny termin przydatności do spożycia dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku krótszej daty ważności Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo i przesyłka zostanie wysłana wyłącznie za zgodą Kupującego.

8.24. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z produktu.

8.25. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko w odniesieniu do nowego produktu. W przypadku wymiany towaru na nowy, Kupujący otrzyma dokument, w którym zostaną wskazane informacje o wymianie towaru, a wszelkie dalsze roszczenia będą zgłaszane na podstawie umowy kupna-sprzedaży i tego dokumentu reklamacyjnego.

8.26. W przypadku wady usuwalnej reklamacja zostanie rozpatrzona według uznania Kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji w następujący sposób:

a) Sprzedający wymieni wadliwy towar lub
b) Sprzedający zapewni usunięcie wady produktu

8.27. Jeżeli jest to wada usuwalna, a Kupujący nie określi niezwłocznie zgodnie z punktem 8.15. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Sprzedający zaspokoi roszczenie poprzez usunięcie wady.

8.28. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej wielokrotnie powtarzającej się wady usuwalnej, lub większej liczby różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, Sprzedający, w zależności od decyzji Komisji Reklamacyjnej, rozpatrzy reklamację Kupującego zgodnie z pkt 8.15. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji w następujący sposób:

a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych lub

b) w przypadku, gdy Sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, rozpatrzy reklamację poprzez zwrot kwoty zakupu towaru.

8.29. W przypadku nieusuwalnej wady lub jednej wielokrotnie powtarzającej się wady usuwalnej lub w przypadku dużej liczby różnych nieusuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, a Kupujący nie określi niezwłocznie, zgodnie z pkt 8.15 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedający rozpatrzy reklamację poprzez wymianę towaru na inny funkcjonalnie porównywalny towar, albo na towar o lepszych parametrach technicznych.

8.30. Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w Zawiadomieniu o reklamacji oraz w potwierdzeniu reklamacji towarów zgodnie z pkt.8.14 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji.

8.31. Dla celów reklamacji wystąpienie jednej usterki więcej niż dwa razy, uznaje się za usterkę powtarzającą się.

8.32. Dla celów reklamacji, wystąpienie większej liczby różnych wad usuwalnych uznaje się za więcej niż trzy różne wady usuwalne w tym samym czasie.

8.33. Uprawnienie Kupującego do reklamowania wady towaru wyczerpuje się po skorzystaniu przez niego z przysługującego mu do tego prawa i wezwaniu Sprzedającego do usunięcia wady towaru zgodnie z pkt. 8.1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji i niezależnie od wyniku reklamacji nie przysługuje mu ponowne prawo do reklamacji z tytułu tej samej wady niepowtarzalnej (nie wady tego samego rodzaju).

8.34. Postanowienia art. 8 niniejszego Regulaminu i Warunków  Reklamacji nie mają zastosowania do podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w §  2 pkt. a) Ustawy 102/2014.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Strony ustalają, że Kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do podania Sprzedającemu swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numerem telefonu oraz adresem e-mail.

9.2. Strony uzgadniają, że Kupujący, w przypadku gdy jest osobą prawną, jest zobowiązany do podania Sprzedającemu nazwę swojej firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, REGON-u, numeru telefonu i adresu e-mail.

9.3. Kupujący ma wgląd i możliwość zmiany podanych danych osobowych w dowolnym momencie, a także może anulować rejestrację po zalogowaniu się do e-sklepu w zakładce Moje konto >>>> TUTAJ

9.4. Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. o Ochronie Danych Osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, Sprzedający jako operator będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w procesie zawierania umowy kupna-sprzedaży bez zgody Kupującego jako osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży, w której Kupujący jest jedną ze stron tej umowy.

9.5. Kupujący może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia, wyrazić zgodę, w rozumieniu RODO, na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności wymienionych powyżej i/lub niezbędnych do działalności Sprzedawcy w związku z przesyłaniem informacji o nowych produktach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz na ich przetwarzanie we wszystkich swoich systemach informatycznych.

9.6. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.

9.7. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie RODO dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w celu określonych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji.

9.8. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z RODO będzie gromadził dane osobowe w celach innych niż wyraźnie wymienione w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji i zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z celem, w jakim zostały zebrane, oraz że nie będzie łączył ich z danymi osobowymi, które zostały zebrane w innych celach.

9.9. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody, o której mowa w pkt 9.5. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, na czas określony do realizacji celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Po zrealizowaniu celu przetwarzania Sprzedający niezwłocznie usunie dane osobowe Kupującego. Kupujący może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o cofnięciu zgody.

9.10. Kupujący zostanie poproszony przed wysłaniem zamówienia o zaznaczenie odpowiedniego pola aby potwierdzić, że Sprzedający w jasny i zrozumiały sposób poinformował:

a) swoich danych identyfikacyjnych, które zostały wskazane w pkt. 1 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji,

b) dane identyfikacyjne firmy, która dostarcza Kupującemu zamówione towary, tak aby dane te były określone w akceptacji,

c) o celu przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

d) że będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numerem telefonu i adresem e-mail, jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną oraz w zakresie nazwy firmy, adresu siedziby wraz z kodem pocztowym, REGONEM, numerem telefonu i adresem e-mail, jeżeli Kupujący jest osobą prawną

e) że Kupujący jest zobowiązany do podania wymaganych danych osobowych,


9.11. Sprzedający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie narusza RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie będzie ich obchodził. Sprzedający oświadcza, że nie będzie wymuszać ani warunkować zgody osoby, której dane dotyczą, poprzez groźbę odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży, usługi, towaru lub zobowiązania wobec Sprzedającego.


9.12. Kupujący ma prawo, na pisemny wniosek, żądać od Sprzedającego:

a) potwierdzenie, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane

b) określenia celu przetwarzania danych osobowych,

c) informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w systemie informatycznym i jego statusie w zakresie:

i) danych identyfikacyjnych Sprzedającego i przedstawiciela Sprzedającego, jeśli został wyznaczony,

ii) danych identyfikacyjnych pośrednika; nie ma to zastosowania, jeżeli Sprzedający, uzyskując dane osobowe, nie postępuje zgodnie z § 34 RODO,

d) dokładnej informacji o źródle, z którego pozyskał jego dane osobowe do przetwarzania,

e) kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

f) dodatkowych informacji, które, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych niezbędnych do zagwarantowania

Kupującemu jego praw i prawnie chronionych interesów, w szczególności:

i) wskazanie dobrowolności lub obowiązku podania wymaganych danych osobowych; w przypadku gdy Sprzedający uzyskuje dane osobowe Kupującego na podstawie zgody Kupującego zgodnie z RODO, powiadamia Kupującego również o okresie ważności tej zgody, a jeżeli obowiązek podania danych osobowych przez Kupującego wynika z bezpośrednio egzekwowalnego, prawnie wiążącego aktu prawa Unii Europejskiej, umowy międzynarodowej, którą Republika Słowacka jest związana, lub ustawy, Sprzedający powiadomi Kupującego o podstawie prawnej, która nakłada na niego ten obowiązek i poinformuje Kupującego o konsekwencjach odmowy podania danych osobowych

ii) informacje o osobach trzecich, w przypadku których przewiduje się lub rozumie, że dane osobowe będą przekazane


iii) zakres odbiorców, jeżeli przewiduje się lub przyjmuje, że dane osobowe zostaną im ujawnione


iv) formę ujawnienia, jeśli dane osobowe mają zostać ujawnione,


v) państw trzecich, jeśli oczekuje się lub przyjmuje, do tych państw nastąpi przekazanie danych osobowych


g) sprostowania jego nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu

h) usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może zażądać ich zwrotu

i) usunięcia swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, jeżeli doszło do naruszenia RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa słowackiego


9.13. Kupujący, na podstawie pisemnego żądania, może sprzeciwić się:

a) przetwarzaniu jego danych osobowych, które jego zdaniem są lub będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody oraz do żądania ich zniszczenia

b) wykorzystywaniu danych osobowych, o których mowa w § 31, do celów marketingu bezpośredniego w ramach komunikacji pocztowej, lub

c) udostępnieniu danych osobowych, o których mowa w § 31, do celów marketingu bezpośredniego

9.14. Kupujący, na podstawie pisemnego wniosku, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez Sprzedającego w przypadkach określonych w § 31 RODO, podając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody nieuprawnionej ingerencji w te dane osobowe prawa i uzasadnione interesy, które są lub mogą zostać naruszone w konkretnym przypadku przez takie przetwarzanie danych osobowych; o ile nie stoją temu na przeszkodzie podstawy prawne, a sprzeciw Kupującego okaże się uzasadniony, Sprzedający jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z następującymi zasadami: zablokować i usunąć dane, na których przetwarzanie Kupujący wyraził sprzeciw, bez zbędnej zwłoki, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.

 9.15. Ponadto Kupujący, na pisemny wniosek lub osobiście, ma ponadto prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec decyzji Sprzedającego i niepodlegania tej decyzji Sprzedawcy, która wywoływałaby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływała, jeżeli taka decyzja zostałaby podjęta wyłącznie na podstawie czynności zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne rozpatrzenie wydanej decyzji w sposób inny niż zautomatyzowany, przy czym. Sprzedawca zastosuje się do żądania Kupującego, podejmując decydującą rolę w sprawie. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie weryfikacji i wyniku ustaleń w terminie wynikającym z pkt 9.18 niniejszego Regulaminu i Warunków reklamacji. Prawo to nie przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy przewiduje to szczególna ustawa przewidująca środki zabezpieczające uzasadnione interesy Kupującego lub gdy w kontekście stosunków przedumownych lub w trakcie istnienia stosunków umownych Sprzedający wydał decyzję uwzględniającą żądanie Kupującego lub gdy Sprzedający podjął inne uzasadnione środki w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Kupującego na podstawie umowy.

9.16. Jeżeli Kupujący wykonuje swoje prawo na piśmie, a z treści jego wniosku jasno wynika, że wykonuje on swoje prawo, wniosek uznaje się za złożony na podstawie niniejszej ustawy; w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, nabywca dostarcza wniosek na piśmie nie później niż w terminie trzech dni od daty jego wysłania.

9.17. Jeżeli Kupujący podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć powiadomienie do UODO. Jeżeli Kupujący nie posiada zdolności do prawnej, jego prawa mogą być wykonywane przez jego przedstawiciela prawnego.

9.18. Sprzedający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do żądania Kupującego na podstawie niniejszego pkt. niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji lub zastosować się do żądań Kupującego zgodnie z RODO i poinformować Kupującego na piśmie najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania żądania lub żądania.

9.19. Sprzedający niezwłocznie powiadomi na piśmie Kupującego oraz UODO o ograniczeniu praw Kupującego.

9.20. Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z RODO przy przetwarzaniu danych osobowych danych osobowych Kupującego, zakłada się, że dane osobowe Kupującego zostaną przekazane i ujawniane następującym osobom trzecim lub odbiorcom:

- 123Kurier, s. r. o. , Tomanoczyho 378, 02743 Nižná,Slovenská republika

- Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice

- Ing. Mária Hurajová - AMI KONTAKT, Škarvanova 23/17 02744 Tvrdošín

- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

- Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

 10. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

10.1.  Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, wynikających z umowy sprzedaży, z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodnionych w umowie sprzedaży przerwał produkcję lub dokonał tak istotnych zmian, że niemożliwe jest wypełnienie zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub z powodu siły wyższej lub jeśli, nawet przy zachowaniu należytej staranności, której można od niego uczciwie wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towarów klientowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach Reklamacji lub po cenie określonej w zamówieniu, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie, a także jest zobowiązany do zaoferowania Kupującemu alternatywnego świadczenia lub możliwości odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna-sprzedaży (anulowania zamówienia). W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna-sprzedaży z przyczyn określonych w niniejszym punkcie niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu już wpłaconego zadatku za towary uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży. w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Formularz odstąpienia od umowy >>> TUTAJ

10.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny zgodnie z § 7 i nast. 102/2014 Dz.U. o Ochronie Konsumentów w Sprzedaży na Odległość w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub ewentualnie od  dnia zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedający terminowo i prawidłowo wypełnił obowiązki informacyjne zgodnie z § 3 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży na odległość.

10.3. Kupujący ma prawo w tym okresie do rozpakowania i przetestowania towarów w podobny sposób, jak ma to zwykle miejsce przy zakupie w tradycyjnym sklepie stacjonarnym, w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

10.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez kupującego, z wyjątkiem przewoźnika, odbierze wszystkie części zamówionych towarów, chyba że:

a) dostarcza towar składający się z kilku części lub elementów -od daty otrzymania ostatniej części lub elementu,

b) towary zamówione przez Kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, - od daty odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,

c) dostarcza towary w ramach umowy wielokrotnie przez określony czas - począwszy od daty otrzymania pierwszej dostawy.

 

10.5. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest zakup towarów, również przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy.

10.6. Przy odstąpieniu od umowy wymagana jest forma pisemna, która nie będzie budziła wątpliwości, że odstąpienie od umowy zostało dokonane pod wpływem błędu lub inna forma na trwałym nośniku lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji. Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do Sprzedawcy nie później niż w ostatnim dniu terminu zgodnie z § 7 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość.

10.7. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży na podstawie poprzedniego ustępu niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji, w szczególności dane identyfikacyjne Kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towarów, sposób, w jaki Sprzedający ma zwrócić otrzymany już towar, numer konta i/lub adres pocztowy Kupującego.

10.8. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, wszelkie dodatkowe umowy związane z umową kupna-sprzedaży, od których Kupujący odstąpił, również zostaną anulowane. Nabywca nie może żądać żadnych kosztów ani innych płatności w związku z anulowaniem umowy dodatkowej, z wyjątkiem kosztów i płatności, o których mowa w § 9 ust. 3, § 10 ust. 3 i § 10 i 5 RODO w sprzedaży na odległość oraz ceny za usługę, jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usługi, a usługa została w pełni wykonana.

10.9. W ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do odesłania towarów na adres siedziby operatora bez zbędnej zwłoki lub przekazania ich Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru towarów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający zaproponował odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Sprzedającego. Termin określony w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się za dotrzymany, jeżeli towary zostały przekazane do wysyłki najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu.

10.10. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu towar kompletny, wraz z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany.

10.11. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane przez Sprzedawcę. Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności z tytułu umowy kupna-sprzedaży, w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu płatności na podstawie niniejszego punktu niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji przed dostawą towarów lub dopóki Kupujący nie udowodni, że towary zostały odesłane do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór towaru osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Sprzedającego.

10.12. Koszt zwrotu towarów do Sprzedającego ponosi Kupujący. Towary należy zwrócić bezpośrednio Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru towaru. Nie ma to zastosowania w przypadku jeżeli Sprzedający zgodził się ponieść te koszty we własnym zakresie lub jeżeli nie wywiązał się ze swojego zobowiązania zgodnie z § 3 ust. 1 lit. i) Ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość.

10.13. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, które wykracza poza obchodzenie się niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towarów. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów, jeżeli Sprzedający nie dopełnił obowiązku informacyjnego o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) Ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość.

10.14. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny zakupu towaru w ten sam sposób, jaki został użyty przez Kupującego przy dokonywaniu płatności, chyba że uzgodniono z Kupującym inną metodę zwrotu bez obciążania Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.

10.15. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy i dostarczy Sprzedającemu towary, które są używane, uszkodzone lub niekompletne, Kupujący zobowiązuje się do zwrotu kosztów Sprzedającemu:

a) kwotę, o którą wartość towaru została zmniejszona w rozumieniu § 457 Kodeksu Cywilnego

b) koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z naprawą towarów i przywróceniem do ich pierwotnego stanu, obliczone zgodnie z cennikiem usług pogwarancyjnych.

Kupujący zobowiązany jest na podstawie niniejszego punktu zapłacić Sprzedającemu odszkodowanie nieprzekraczające różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru a wartością towaru w chwili odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.


10.16. Zgodnie z § 7 ust. 6 Ustawy o Ochronie Konsumentów przy Sprzedaży na Odległość, Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:
- sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

- sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względów ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało przy dostawie uszkodzone,

- sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,

- dostarczanie treści elektronicznych w sposób inny niż na trwałym nośniku, jeżeli ich dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając taką zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy.

- sprzedaż towarów, które po zawarciu umowy i otrzymaniu towarów od Sprzedającego zostały zmontowane, złożone lub używane w taki sposób, że nie mogą one zostać przywrócone do stanu pierwotnego przez Sprzedającego bez zwiększonego wysiłku i kosztów, np. zmontowane lub zmontowane meble itp.

10.17. Postanowienia pkt. 10 niniejszego Regulaminu i Warunków Reklamacji wyraźnie nie mają zastosowania do podmiotów niespełniających definicji konsumenta, określonej w § 2a) Ustawy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. W przypadku zawarcia pisemnej umowy kupna-sprzedaży, każda zmiana umowy musi mieć miejsce na piśmie

11.2. Strony uzgadniają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie wiadomości e-mail.

11.3. Stosunki nieuregulowane niniejszym Regulaminem i Warunkami Reklamacji podlegają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego, ustawy, ustawy nr 22/2004 Dz. 128/2002 Dz. U. o kontroli państwowej rynku wewnętrznego w zakresie ochrony konsumentów oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, zmienionej ustawą nr 284/2002 Dz.U. z późniejszymi zmianami oraz ustawą nr 102/2014 Dz.U. o Ochrona Konsumentów w Sprzedaży na Odległość.

11.4. Niniejszy Regulamin i Warunki Reklamacji obowiązują Kupującego z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

11.5. Kupujący zostanie poproszony o zaznaczenie odpowiedniego pola w celu potwierdzenia przed wysłaniem zamówienia, że przeczytał, zrozumiał i zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Warunkami Gwarancji i akceptuje je w całości.

12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

12.1.  Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedającego o zadośćuczynienie, jeśli uważa, że Sprzedający naruszył jego prawa lub nie rozpatrzył reklamacji w sposób satysfakcjonujący. Jeśli Sprzedający nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni lub odpowie na niego w sposób negatywny, konsument może złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (zwanego dalej podmiotem ADR) zgodnie z ustawą 391/2015 Dz. U. Podmiotami ADR są organy i upoważnione osoby prawne. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w § 12 ustawy 391/2015 Sb. Wniosek można również złożyć online za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów RSO. Alternatywne rozstrzyganie sporów jest zarezerwowane wyłącznie dla konsumentów fizycznych, a nie dla osób prawnych. Rozstrzyganie sporów odbywa się między Kupującym a Sprzedającym, którzy zawarli umowę na odległość, a wartość sporu przekracza 20 EUR. Maksymalna opłata, jaką ADR może pobrać od Kupującego na pokrycie kosztów, wynosi 5 EUR .