Odstąpienie od umowy kupna

Załącznik nr 1

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległosć

w myśl § 7 i nast. 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianach niektórych ustaw

Sprzedający

Nazwa firmy:

MOTÝĽ TRADE, s.r.o.

Ulica i numer:

Sídlisko 160/42

Miejscowość:

Tvrdošín

Kod pocztowy:

02744

REGON:

52 289 753

NIP:

SK 2120967574

Nr. tel:

0911 963 498

E-Mail:

koze@koze.sk

 

Kupujący

Imię i nazwisko:

 

 Ulica i numer:

 

 Miejscowość:

 

 Kod pocztowy:

 

 Nr. tel:

 

 E-Mail:

 

 

Niniejszym informuję, że odstępuję od zawartej (wybierz jedną opcję):

Umowy kupna-sprzedaży

umowy o świadczenie usług

 

Przedmiot umowy został zakupiony za pośrednictwem strony internetowej:

 

Otrzymałem potwierdzenie zamówienia numer:

 

Z dnia:

 

Nr. faktury:

 

Towar został mi dostarczony w dniu (dzień odbioru):

 

 

Dlatego proszę o zwrot (wybrać tylko jedną opcję):

pełnej wartości faktury (wszystkie zafakturowane towary podlegają odstąpieniu) lub częściowej wartości faktury (tylko pewna część towarów podlega odstąpieniu)

 

nazwa zwróconego przedmiotu umowy i liczba sztuk (tylko w przypadku zwrotu części zamówienia):

 

 

Żądana wartość do zwrotu:

 

Żądaną kwotę proszę zwrócić (pozostaw tylko wybraną przez Ciebie opcję):

 

 

przekazem pocztowym na mój adres (podany powyżej)

 

 

przelewem bankowym na: (numer konta/kod banku lub IBAN):

 

 

 

Jeśli towary nie wchodza w skład przesylki, przyjmuję do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od daty otrzymania odstąpienia od umowy, dopóki towary nie zostaną mu dostarczone lub dopóki nie udowodnię, że towary zostały wysłane.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy mam obowiązek wysłać towar do Sprzedającego..

 

W ...................................... Dnia ..........................

 

 

 

....................................

Imię i nazwisko

(podpis)

 

  

 

Załącznik nr 2

Pouczenie o prawie Kupującego do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

 

  1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, odebrała towar.

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, prosimy o poinformowanie nas o tej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres MOTÝĽ TRADE, s. r. o., REGON: 52 289 753, Sídlisko 160/42, Tvrdošín 027 44, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, oddział: sro, pod numerem: 71912/L   0911 963 498 / koze@koze.sk

W tym celu można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, który znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu i Warunków Reklamacji. Jest też możliwość wypełnienia i przesłania wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej [podać adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego trwałego nośnika informacji.

Okres na odstąpienie od umowy zostaje zachowany, jeśli Kupujący wyśle powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu na odstąpienie od tej umowy.

  1. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zwrócimy wszystkie płatności dokonane przez Kupującego w związku z zawarciem tej umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszt dostawy towarów. Nie ma to zastosowania do dodatkowych kosztów, jeśli użytkownik wybrał metodę dostawy inną niż najtańsza oferowana przez nas metoda dostawy, ani do kosztów dodatkowych usług, jeśli były one przedmiotem umowy i zostały dostarczone w całości. Płatności zostaną zwrócone Kupującemu bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy kupna-sprzedaży. Zostaną one zwrócone w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, bez żadnych dodatkowych opłat.

Płatność za zakupione towary zostanie zwrócona Kupującemu wyłącznie po dostarczeniu zwróconych towarów na nasz adres lub po przedstawieniu dowodu wysyłki zwrotnej - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy odesłać do nas lub dostarczyć na adres siedziby spółki bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym skorzystali Państwo z prawa odstąpienia od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący.

Należy pamiętać, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów, w okresie od momentu dostawy do momentu ich zwrotu.